کارگاه های ارزیابی

با آغاز فرایند ارزیابی کیفیت فعالیت های دانشگاه، در دوره ششم مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه،‌ برنامه جدیدی برای این فرایند درنظر گرفته است. این برنامه که در قالب مدل ارزیابی یکپارجه فعالیت های دانشگاه ارائه گردبده است، در چهار حوزه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مدیریت به ارزیابی کیفیت فعالیت های دانشگاه می پردازد. هدف از برگزاری کارگاه های آموزشی، آشنا سازی اعضای هیئت علمی،کارکنان، دانشجویان و مدیران دانشگاه تهران با برنامه و مدل فرایند ارزیابی کیفیت فعالیت های دانشگاه می باشد. همچنین ایجاد فضای تعاملی و مشارکت جویانه برای افراد در زمینه موانع و مشکلات موجود در  فرایند ارتقا کیفیت دانشگاهی، از نکات مهم دیگر در برگزاری این کارگاه ها می باشد.  لزوم تحقق این امر در ماده 2 ( وظایف مرکز ) بند 6 به خوبی تصریح و مورد تاکید قرار گرفته است.

"۶-۲- یاری دادن به واحد های مختلف دانشگاه برای ارزیابی درونی از طریق فراهم اوردن تسهیلات اجرایی از جمله برگزاری کارگاههای آموزشی. "

بر این اساس در پنج دوره قبلی تعداد 25 کارگاه و در  دوره ششم مدیریت مرکز تعداد 12 کارگاه آموزشی ویژه  اعضای هیئت علمی، رابطین فنی، دانشجویی و مسئولین دفاتر روسا و معاونین دانشکده ها برگزار گردیده است.

کارگاه‌ها‌ی آموزشی

ر

شرح

مخاطبین

تعداد شرکت کننده

تاریخ برگزاری

1

آشنایی با طرح فرآیند ارزیابی کیفیت

رابطین تخصصی و فنی

7

1395/08/04

2

آشنایی با طرح فرآیند ارزیابی کیفیت

رابطین تخصصی و فنی

5

1395/08/03
3

آشنایی با طرح فرآیند ارزیابی کیفیت

رابطین دانشجویی

8

1395/10/08

4 آشنایی با طرح فرآیند ارزیابی کیفیت رابطین دانشجویی 19 1396/07/19
5 آشنایی با طرح فرآیند ارزیابی کیفیت رابطین فنی 19 1396/07/19
6 آشنایی با طرح فرآیند ارزیابی کیفیت مسئولین دفاتر 13 1396/08/10
7 آشنایی با طرح فرآیند ارزیابی کیفیت مسئولین دفاتر 15 1396/08/10
8 آشنایی با طرح فرآیند ارزیابی کیفیت مسئولین دفاتر 18 1396/08/24
9 آشنایی با طرح فرآیند ارزیابی کیفیت رابطین فنی 16 1396/10/13
10 آشنایی با طرح فرآیند ارزیابی کیفیت رابطین دانشجویی 14 1396/10/20
11 آشنایی با فرآیندهای ارزیابی مرکز ارزیابی کیفیت رابطین فنی 16 1398/03/11
12 آشنایی با فرآیندهای ارزیابی مرکز ارزیابی کیفیت رابطین دانشجویی 5 1398/03/12