هشتمین همایش ارزیابی کیفیت

هشتمین همایش و اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی

اردیبهشت 1393

دانشگاه صنعتی شریف

 

 

1- تحلیل مولفه های تحول آفرین در نظام آموزش عالی ایران به روش متاسنتر

2- تاملی به جایگاه نیازسنجی در برنامه درسی آموزش عالی

3- شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان و نقش آن در بهبود کیفیت دانشگاهی

4- تحلیل جایگاه و همسویی برنامه درسی رشته علم سنجی با نیازها و اولویت های نقشه جامع علمی کشور

5- بررسی معیارهای ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی و ارائه چارچوبی برای ارزیابی آن

6- ارزیابی سیلابس درسی رشته شهرسازی در مقطع کارشناسی

7- مدل ارزیابی عملکرد اعضاء هیات علمی در واحدهای پژوهشی

8- دانشگاه و توانایی ایفای نقش های اجتماعی دانشجویان

9- ارزیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی از نظر دانشجویان در دانشگاه تهران

10- ارزیابی همخوانی روش تدریس علم اقتصاد با اهداف آن در نظام آموزش عالی کشور

11- نقش خودارزیابی در بهبود کیفیت عملکرد مراکز دانشگاهی

12- ارزیابی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان از کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به آنان

13- بررسی وضعیت کیفیت تذریس اعضای علمی در دانشگاهها: مطالعه مورد دانشگاه تهران

14- ارتقاء کیفیت نظام های آموزشی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها

15- بررسی اجزای اصلی نظام های تضمین کیفیت در آموزش عالی

16- آسیب شناسی آموزش عالی در ایران (مطالعه موردی رشته جامعه شناسی)

17- ارزیابی کیفیت عملکرد اعضای هیات علمی در گروههای آموزشی مهندسی

18-تایید فرایند جهانی شدن بر آموزش عالی فرصتها، چالشها و راهکارها در ایران

19- بررسی همکاری های آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان با بخش صنعت کشور و عوامل موثر بر بهبود کارآمدی این همکاری ها

20- عدم تناسب انگیزه های تحصیلی-شغلی دانشجویان با نظام تقسیم کار

21- بررسی وضعیت آموزش مهندسی نفت و زمینه های پژوهشی آن در برخی دانشگاههای آمریکا و مقایسه آن با وضعیت آموزش مهندسی نفت در ایران

22- طراحی مدل فرآیندی ارزیابی عملکرد نظام توسعه علمی کشور در راستای اسناد و برنامه ای توسعه ای جمهوری اسلامی ایران

23- اولویت بندی عوامل موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در بهبود کیفیت خدمات سیستم آموزش الکترونیکی بر اساس روابط علی و معلولی

24- تحلیل عوامل تاثیرگذار بر ناکارآمدی نظام دانشگاهی ایران در رشته های فنی مهندسی

25- شناسایی نقش اصول اخلاق حرفه ای در آموزش و هنجارهای علم در راستای کیفیت نظام دانشگاهی

26- مقایسه سبک های یادگیری دانشجویان گرایش های مهندسی و هنر دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در سال تحصیلی 92-91

27- بررسی رویکردهای توسعه حرفه ای بر عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

28- ارزیابی درونی نظام یافته در یک گروه آموزشی دانشگاهی

29- ارزیابی و اولویت بندی ویژگیها و معیارهای مطلوب استاد راهنما با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

30- شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر کیفیت دانشگاهها از دیدگاه دانشجویان با استفاده از مدل تلفیقی SERVQVAL و AHP

31- ارزیابی روش تدریس سازاگرا و متعارف از دیدگاه دانشجویان درس ماشین های کشاورزی عمومی

32- بررسی مقایسه ای میزان رضایت دانشجویان استعداد درخشان از کیفیت خدمات ارائه شده به این دانشجویان در دانشگاههای دولتی

33- شاخص های ارتقاء کیفیت فرایند ندریس یادگیری در نظام آموزش عالی از نظر فقه اسلامی

34- تبیین نقش هریک از مولفه های برنامه درسی در اثربخشی دوره اموزشی مقطع کارشناسی رشته ترویج و آموزش کشاورزی

35- اهمیت اعتمادکردن به دانشگاهها در ارزیابی و ارتقاء کیفیت آنها

36- شناسایی عوامل موفقیت در یادگیری ترکیبی

37- مطالعه مقایسه ای راجع به الگوهای تئوریک اعتبارسنجی در آموزش عالی و مطالعه موردی یکی از دانشگاه های کشور

38- ارزیابی کیفیت عملکرد گروههای آموزشی با الگوی EFQM مطالعه موردی دانشگاه الزهرا

39- بررسی و ارزیابی کیفیت تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه کردستان و علوم پزشکی سنندج

40- نقش و جایگاه سازمان در ارزیابی کیفیت

41- ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دوره دکترای برنامه ریزی درسی

42- آسیب شناسی روشهای ارزیابی کیفیت تدریس اساتید از طریق دانشجویان با رویکرد بومی

43- آسیب شناسی رشته بازاریابی در نظام آموزش عالی ایران با استفاده از دی ان ای (DNA) جدید بازاریابی

44- Identifiying Factors Affecting the realzation for the Mission Statement of the Organization

45- ارزیابی کیفیت نظام دانشگاهی متولی آموزش های حرفه ای و مهارتی در ایران در راستای آموزش های شغلی و رفع نیازهای بازار کار کشور

46- جایگاه ممیزی در تضمین کیفیت آموزش عالی و امکان سنجی اجرای آن در نظام دانشگاهی ایران

47- طراحی الگوی ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی

48- نقد دیدگاه مشتری مداری در نظام دانشگاهی کشور

49- بررسی چالش های آموزشی و پژوهشی بهداشت حرفه ای از دیدگاه دانشجویان این رشته

50- ارزیابی اثربخش درونی برنامه درسی اجرا شده درس فلسفه آموزش و پرورش در دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان

51- ارائه مدلی برای کوچک کردن ساختار دانشگاه به منظور افزایش کارایی ماموریت های اصلی آن

52- بررسی تاثیر مدیریت زمان بر مدیریت استرس دانشجویان مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه صنعتی مالک اشتر

53- ارزیابی نقش ساختار دانشگاهی در توسعه مدل دانشگاه کارآفرین

54- ارزیابی کیفیت دوره های الکترونیکی با توجه به مدل مولفه های تکنولوژی آموزشی

55- ادبیات ، دروازه ای به سوی تسهیل تجربیات یادگیری در کلاس درس، از مدرسه تا دانشگاه

56- هم راستایی راهبردهای منابع انسانی با راهبردهای پژوهشی

57- تشکیلات ارزیابی کیفیت دانشگاهی و شرایط تحقق ارتقاء کیفیت آموزش عالی، مورد دانشگاه تهران

58- مطالعه مراکز آموزشی پیام نور بر اساس میزان بکارگیری مولفه های مدیریت کیفیت فراگیر و سطح بندی آنها با استفاده از مدل تاپیس

59- تحولات اعتبارسنجی در آموزش عالی ایران و جهان، آموزه ای برای نظام آموزش عالی ایران

60- معیارهای اثربخشی فرایند ارزیابی عملکرد مدرسان در بهبود کیفیت دانشگاهی از نظر اساتید دانشگاه کردستان

61- ارتقاء بازدهی خدمات مراکز آموزش عالی کشور با بهره گیری از تکنیک پاسخ سریع (QR Code)

62- ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس در دانشگاه کردستان، مطالعه موردی دانشکده های "فنی و مهندسی" و " هنر و معماری"

63- فعالیت های علمی برای جامع هیا برای ارتقاء رتبه: بررسی موانع فعالیت های ترویج علم اعضای هیات علمی

64- بررسی و ارتقاء کیفیت فرایند تدریس-یادگیری در آموزش عالی

65- نقش میزان اهمیت نشانگرهای مورد استفاده در فرایند ارزیابی درونی و بیرونی ازنظر اعضاء هیات علمی

66- توسعه اعضای هیات علمی راهبردی اثرگذار در ارتقاء کیفیت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

67- الگوی شایستگی های آموزشی هیات علمی و نقش آن در بهبود کیفیت دانشگاه

68- علم و ضد علم در ایران: سه گانه بوروکراتیزم، پوپولیزم و فرمالیزم در آکادمیای ایران

69- تببین جایگاه استاندارد سازی در راتقاء کیفیت نظام آموزشی

70- ارزیابی کاربرد فناوری های نوین اطلاعاتی در دانشگاههای باز: مطالعه موردی دانشگاه پیام نور

71- ارزیابی درونی و رویکردی چالش برانگیز در نظام اعتبارسنجی: آسیب شناسی آن در نظام آموزش عالی ایران

72- ارزیابی بیرونی برنامه های آموزش مهندسی ایران