همایش های ارزیابی کیفیت

 

دهه های اخیر، در اغلب کشورهای جهان تحولات و چالش هایی نظیر جهانی شدن، توسعه فزاینده فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقتصاد دانش بنیان موجب شده که چالش های آموزش عالی افزون شود؛ از جمله افزایش تقاضای ورود به دانشگاه، تاکید دولت ها بر خودگردانی دانشگاه ها و افزایش رقابت بین موسسات آموزش عالی در سطح ملی و بین المللی . از این رو، نیاز فزاینده ای برای ارتقاء و تضمین کیفیت به وجود آمده است و اهمیت کارکرد ارزشیابی کیفیت در نظام های آموزش عالی افزایش یافته و ضرورت ساختار سازی برای ارزیابی، اجتناب ناپذبر شده است. دانشگاه تهران، به عنوان یکی از مراکز مهم و اثرگذار در آموزش عالی کشور، به این امر اهتمام ویژه داشته است .تاسیس مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه خود گویای پیشتازی دانشگاه تهران، در زمینه ارزیابی و ارتقاء کیفیت آموزش عالی در کشور است. این مرکز اقدامات گوناگونی را به منظور یاری رساندن به شکل گیری فرهنگ ارزیابی و ارتقاء کیفیت در دانشگاه تهران و نیز در سطح آموزش عالی کشور به عمل آورده است. این اقدامات شامل برگزاری همایش ها، کارگاه های آموزشی، تدوین مواد و منابع یادگیری و تهیه ابزار ارزیابی کیفیت دانشگاهی است. بر این اساس تا کنون 15 همایش ملی و بین المللی در زمینه ارزیابی و ارتقاء کیفیت نظام های دانشگاهی برگزار گردیده است. همچنین می توان به همایش مدیران گروه های آموزشی دانشگاه تهران در اسفند 1396 اشاره نمود.