مدیریت مرکز

 

دکتر فاطمه نارنجی ثانی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تخصصی: مدیریت آموزشی

سال مدیریت: از مرداد 1401 تاکنون