مدیران پیشین مرکز

 

دکتر سیدیوسف حجازی

مرتبه علمی: استاد

رشته تخصصی: اقتصاد و توسعه‌ کشاورزی

سال مدیریت: از آبان 1384 تا خرداد 1387

دکتر علی اصغر پورعزت

مرتبه علمی: استاد

رشته تخصصی: مدیریت دولتی

سال مدیریت: از خرداد 1387 تا آبان 1388

دکتر عباس بازرگان هرندی

مرتبه علمی: استاد

رشته تخصصی: روش‌های تحقیق و آمار (تحقیقات آموزشی)

سال مدیریت: از آبان 1388 تا دی 1392

 

 

 

دکتر محمد دادرس

مرتبه علمی: استادیار

رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت

سال مدیریت (سرپرست): از دی 1392 تا اردیبهشت 1393

 

دکتر حمید پزشک

مرتبه علمی: استاد

رشته تخصصی: آمار

سال مدیریت: از اردیبهشت 1393 تا دی 1394

 

دکتر نادر حقانی

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تخصصی: آموزش الکترونیکی زبان

سال مدیریت: از دی 1394 تا دی 1400