فعالیت هفته چهارم سال 1399

مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه، بعنوان تشکیلاتی نظام‌مند در دانشگاه تهران و در راستای انجام وظایف ذاتی خود و جهت بهبود کیفیت فعالیت‌های دانشگاهی، وظایف و فعالیت‌های خود را در هفته سوم سال 1399 (از 23 لغایت 27 فروردین) بر محورهای زیر متمرکز ساخته است:

  • روند واکاوی و رسیدگی به گردش فرآیندها تا مرحله اتمام فرآیندهای مکاتباتی
  • روند بررسی  فایل های دریافتی درخصوص فهرست عناوین و گرایش های دانشکده‌های دارای مقطع کارشناسی و فاقد کارشناسی در راستای انجام ارزیابی رشته‌های دانشگاه
  • تهیه بانک اطلاعات تجمیع شده اعضای هیات علمی پردیس‌های علوم،  دانشکده های فنی، هنرهای زیبا، کشاورزی و منابع طبیعی در راستای انجام چهارمین دوره ارزیابی مدیریت دانشگاه
  • بررسی و درخصوص شاخص های برنامه راهبردی دانشگاه د رسال 1398
  • به روزرسانی سایت مرکز
  • پاسخگویی و مشاوره به ارباب رجوع از طریق اتوماسیون اداری، ایمیل و سامانه سمتا