فعالیت های هفته هفتم سال 1399

مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه، بعنوان تشکیلاتی نظام‌مند در دانشگاه تهران و در راستای انجام وظایف ذاتی خود و جهت بهبود کیفیت فعالیت‌های دانشگاهی، وظایف و فعالیت‌های خود را در هفته هفتم سال 1399 (از 13  لغایت 17 اردیبهشت ماه) بر محورهای زیر متمرکز ساخته است:
  • روند واکاوی و رسیدگی به گردش فرآیندها تا مرحله اتمام فرآیندهای مکاتباتی
  • روند بررسی  فایل های دریافتی درخصوص فهرست عناوین و گرایش های دانشکده‌های دارای مقطع کارشناسی و فاقد کارشناسی در راستای انجام ارزیابی رشته‌های دانشگاه
  • تفکبک و به روزرسانی بانک اطلاعات پردیس/دانشکده ها در راستای انجام ارزیابی رشته های تحصیلی
  • به روزرسانی سایت مرکز
  • پاسخگویی و مشاوره به ارباب رجوع از طریق اتوماسیون اداری، ایمیل و سامانه سمتا