شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران (شاکد)

«شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه» عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در بارۀ ارزیابی کیفیت دانشگاه است و ریاست آن با رئیس دانشگاه میباشد. اعضای این شورا متشکل از (تقریباً) همه اعضای هیأت رئیسه دانشگاه، و 8 نفر از صاحبنظران دانشگاه می‌باشد که طبق آییننامه مرکز برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. از منظر تاریخی، اولین جلسه شورا در 16 اسفند ماه 1384 برگزار و آئین‌نامه مرکز در جلسه مورخ 1385/02/26 به تصویب رسیده است.
 
 

 

شناسنامه شورا

 

 

 

اولین جلسه شورا

۱۳۸۴/۱۲/۱۶

 

 

فعال سازی شورا

۱۳۹۵/۰۲/۲۶

 جلسه شماره 30از

 

دوره جاری شورا

دوره هفتم

از تاریخ شهریور 1398 تا مهر 1400

 

 

 

 

 

مدیریت شورا

 

 

ر

نام خانوادگی

نام

سمت

1

مقیمی

سید محمد

رئیس دانشگاه، رئیس شورا

2

حقانی

نادر

رئیس مرکز، دبیر شورا

 

 

 

 

 

اعضای حقوقی

 

 

3

ابراهیمی

حسن

مدیرکل برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه

4

وجهی

علیرضا

رئیس سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه

5

کمره‌ای

محمود

معاون آموزشی دانشگاه

6

رحیمیان

محمد

معاون پژوهشی دانشگاه

7

نوحه گر

احمد

معاون طرح و برنامه دانشگاه

8

فاطمی

سیدامید

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی

9

نوحه گر

احمد

معاون اداری و مالی دانشگاه

10 مرندی سیدمحمد  معاون بین‌الملل دانشگاه
11

خدائیان چگنی

 فرامرز

مشاور رئیس دانشگاه و مدیر کل حوزه ریاست دانشگاه

       

 

اعضای حقیقی

 

 

12

امید

محمد حسین

استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

13

بازرگان هرندی

عباس

استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

14

شاه آبادی

محمود

استاد پردیس دانشکده های فنی

15

شمیرانی

فرزانه

استاد پردیس علوم

16

عباسی نژاد

حسین

استاد دانشکده اقتصاد

17

فرجی دانا

رضا

استاد پردیس دانشکده های فنی

18

کوچک زاده

صلاح

استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

19

نوربخش

یونس

استاد دانشکده علوم اجتماعی