دانشکده حقوق و علوم سیاسی

ابراهیم متقی (رئیس دانشکده و کمیته از تاریخ 1400/09/01 طی حکم شماره 110/100590)

 1. سعید حبیبا (معاون پژوهشی دانشکده؛ دبیر کمیته؛ رابط تخصصی از تاریخ 1395/07/01)
 2. غلامحسین الهام (عضو حقیقی از تاریخ 1395/07/01)
 3. سیدمهدی ساداتی نژاد (عضو حقیقی از تاریخ 1395/07/01)
 4. امیر صادقی نشاط (عضو حقیقی از تاریخ 1395/07/01)
 5. الهه کولایی (عضو حقیقی از تاریخ 1395/07/01)
 6. نسرین مصفا (عضو حقیقی از تاریخ 1395/07/01)
 7. یوسف مولایی (عضو حقیقی از تاریخ 1395/07/01)
 8. سید باقر میرعباسی (عضو حقیقی از تاریخ 1395/07/01)
 9. علی خالقی (عضو حقیقی از تاریخ 1395/07/01)
 10. عبدالرحمن عالم
 11. مهرنوش مصلی (رابط فنی)
 12. رضا عباسی (رابط دانشجویی)