دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

1. رضا پورحسین (رئیس دانشکده و کمیته از 1400/10/19 طی حکم شماره 110/283798)

 1. علی مقدم زاده (رابط تخصصی از تاریخ 02/06/1396)
 2. علی اکبر ارجمندنیا (عضو حقیقی، تاریخ ابلاغ حکم از 1395/07/11)
 3. غلامعلی افروز (عضو حقیقی، تاریخ ابلاغ حکم از 1395/07/07)
 4. هادی بهرامی احسان (عضو حقیقی، تاریخ ابلاغ حکم از 1395/07/07)
 5. سعید حسن زاده (عضو حقیقی، تاریخ ابلاغ حکم از 1395/07/07)
 6. محمد جوادی پور (عضو حقیقی، تاریخ ابلاغ حکم از 1395/07/07)
 7. افضل السادات حسینی دهشیری (عضو حقیقی، تاریخ ابلاغ حکم از 1395/07/07)
 8. عباس رحیمی نژاد (عضو حقیقی، تاریخ ابلاغ حکم از 1395/07/07)
 9. سیدمحمد میرکمالی (عضو حقیقی، تاریخ ابلاغ حکم از 1395/07/07)
 10. مجید دادرس (عضو حقیقی، تاریخ ابلاغ حکم از 1395/07/07)
 11. زهرا نوروزی (رابط فنی)
 12. سیده هدی ناجی (رابط دانشجویی)