کمیته ارزیابی دانشکده منابع طبیعی

1. سیدولی حسینی (رئیس دانشکده؛ رئیس کمیته از تاریخ 1399/01/20 طی حکم شماره 110/2557)

  1. افشین دانه کار (عضو حقیقی؛ از تاریخ 1395/11/16)
  2. محمد جعفری (عضو حقیقی؛ از تاریخ 1396/08/17)
  3. علیرضا میرواقفی (عضو حقیقی؛ از تاریخ 1396/08/17)
  4. کامبیز پورطهماسبی (عضو حقیقی؛ از تاریخ 1396/08/17)
  5. سهیلا ایزدیار (عضو حقیقی؛ از تاریخ 1396/08/17)
  6. وحید اعتماد (عضو حقیقی؛ از تاریخ 1396/08/17)
  7. سعیده مرادی شهربابک (رابط فنی)
  8. فیروزه مقیمی نژاد (رابط دانشجویی)