کمیته ارزیابی دانشکده منابع طبیعی

1. سیدولی حسینی (رئیس کمیته)

  1. پدرام عطارد (معاون آموزشی دانشکده؛ دبیر کمیته؛ رابط تخصصی)
  2. قوام الدین زاهدی  (عضو حقیقی)
  3. محمد جعفری (عضو حقیقی)
  4. علیرضا میرواقفی (عضو حقیقی)
  5. سادات فیض نیا (عضو حقیقی)
  6. کامبیز پورطهماسبی (عضو حقیقی)
  7. سعیده مرادی شهربابک (رابط فنی)
  8. فیروزه مقیمی نژاد (رابط دانشجویی)