دستنامه راهنمای اعضای هیات علمی

هدف اصلی از انتشار کتاب راهنمای اعضای هیات علمی دانشگاه تهران فراهم کردن مجموعه‌ای از اطلاعات ضروری و اولیه برای اعضای هیات علمی این دانشگاه است تا از این طریق در زمانی کوتاه و به شیوه‌ای آسان با حقوق و وظایف خود به مقررات و زمینه‌های قانونی ترفیع و ارتقاء مرتبه‌های علمی و اداری خود آشنا شوند.

 

در این کتاب در چهار فصل و یک مجموعه از پیوست‌ها، این مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مصوب و صادره ارائه شده‌اند. در فصل اول که تحت عنوان "مقررات و بخشنامه‌های اداری،‌ رفاهی" ارائه شده است، مقررات مربوط به حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه از جمله "آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران"،‌ همچنین بخشنامه‌های مربوط به امور رفاهی ارائه گردیده‌اند. در فصل دوم مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی اعضای هیأت علمی است که این مقررات نیز از حوزه معاونت مالی و اداری و نیز هیأت ممیزه دانشگاه استخراج گردیده‌اند. در فصل سوم به مقررات و آیین‌نامه‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی پرداخته شده است. این مقررات از منابع مختلف مربوط به این حوزه از جمله، کتاب "آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پژوهش و فناوری دانشگاه تهران"‌ برگرفته شده‌اند. فصل چهارم نیز به بیان آن دسته از قوانینی می‌پردازد که حوزه معاونت بین‌الملل دانشگاه تهران در کتابی تحت عنوان "نظامنامه‌ها و آیین‌نامه‌های بین‌المللی دانشگاه تهران" به چاپ رسانیده است. بخش پایانی این مجموعه تحت عنوان پیوست‌ها به معرفی مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران و فعالیت‌های آن از جمله برگزاری "همایش‌های سالانه ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی" اختصاص یافته است. همچنین مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به "مرکز"،‌ "شبکه کیفیت تدریس- یادگیری در دانشگاه تهران" و نیز" کمیته تشکیلات ارزیابی کیفیت پردیس/ دانشکده‌های مستقل" مصوب شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه، ‌ارائه شده‌اند و می‌توانند به عنوان راهنمای ارزیابی و ارتقاء کیفیت دانشگاه مورد توجه و اقدام بایسته قرار گیرند.

 

 

 

فهرست

فصل اول (مقررات و بخشنامه های اداری، رفاهی)

فصل دوم (مقررات و بخشنامه های آموزشی)

فصل سوم (مقررات و بخشنامه های پژوهشی)

فصل چهارم (مقررات و بخشنامه های بین المللی)

پیوست ها