کمیته ارزیابی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی

آذین موحد: رئیس کمیته از تاریخ 1396/03/29 طی حکم شماره 110/83259

  1. ستاره بهشتی (عضو حقیقی، معرفی 1396/08/17)
  2. فرشاد فرشته حکمت (عضو حقیقی، معرفی 1396/08/17)
  3. هومان اسعدی (عضو حقیقی، معرفی 1396/08/17)
  4. فریندخت زاهدی (عضو حقیقی، معرفی 1396/08/17)
  5. رحمت امینی (عضو حقیقی، معرفی 1396/08/17)
  6. حمید حقیری لیمودهی (رابط فنی مرکز و دانشکده، معرفی 1396/08/20)
  7. علی روئین (رابط دانشجویی، معرفی 1396/08/20)

 

سایر رابطین

  1. احسان اله عبادی (معرفی 1396/08/20)
  2. امیرمیرزایی الوان (معرفی 1396/08/20)