کمیته ارزیابی دانشکده هنرهای تجسمی

سید محمد فدوی (رئیس دانشکده؛ رئیس کمیته از تاریخ 1399/11/19 طی حکم شماره 110/26036)

  1. ادهم ضرغام (رابط تخصصی؛ دبیرکمیته، معرفی 1396/08/08)
  2. شباهنگ کوثر (عضو حقیقی، معرفی 1396/08/08)
  3. یعقوب آژند (عضو حقیقی، معرفی 1396/08/08)
  4. حسین بلخاری قهی (عضو حقیقی، معرفی 1396/08/08)
  5. مرتضی یمانی (عضو حقیقی، معرفی 1396/08/08)
  6. اصغر کفشچیان مقدم (عضو حقیقی، معرفی 1396/08/08)
  7. محمدرضا ابوالقاسمی (عضو حقیقی، معرفی 1396/08/08)
  8. عاطفه کوشانفر (رابط فنی، معرفی 1396/08/08)