کمیته ارزیابی دانشکده مهندسی مکانیک

1- کارن ابری نیا (رئیس دانشکده، رئیس کمیته طی حکم شماره 110/369636 مورخ 1398/12/21)

  1. امیر فرهاد نجفی (عضو حقیقی، معرفی 1395/07/01)
  2. سید موسی آیتی (عضو حقیقی، معرفی 1395/07/01)
  3. عباس راست گو قمصری (عضو حقیقی، معرفی 1395/07/01)
  4. علیرضا صادقی (عضو حقیقی، معرفی 1395/07/01)
  5. محبوبه زنجانی (رابط فنی)