کمیته ارزیابی دانشکده مهندسی مکانیک

1- کارن ابری نیا (رئیس کمیته)

  1. امیر فرهاد نجفی (دبیر کمیته؛ رابط تخصصی)
  2. سید موسی آیتی (عضو حقیقی)
  3. عباس راست گو قمصری (عضو حقیقی)
  4. علیرضا صادقی (عضو حقیقی)
  5. امیرفرهاد نجفی (عضو حقیقی)
  6. محبوبه زنجانی (رابط فنی)
  7. ... (رابط دانشجویی)