اعضای کمیته ارزیابی دانشکده معماری

1. حمیدرضا انصاری (رئیس دانشکده؛ رئیس کمیته از تاریخ 1398/08/11 طی حکم شماره 110/227636)

  1. سیدغلامرضا اسلامی (دبیر کمیته؛ رابط تخصصی، معرفی 1395/06/28)
  2. کتایون تقی زاده آذری (عضو حقیقی، معرفی 1395/07/01)
  3. سمیه فدایی نژاد بهرامجردی (عضو حقیقی، معرفی 1395/07/01)
  4. امیرسعید محمودی (عضو حقیقی، معرفی 1395/07/01)
  5. سید امیر منصوری (عضو حقیقی، معرفی 1395/07/01)
  6. آزاده دهفولی (رابط فنی)
  7. آرش آزموده (رابط دانشجویی)