کمیته ارزیابی دانشکده محیط زیست

  1. علیرضا نورپور (رئیس دانشکده؛ رئیس کمیته: از 1400/04/20)
  2. خسرو اشرفی (دبیر کمیته؛ معاون آموزشی دانشکده)
  3. لیدا انصاری (رابط فنی؛ کارشناس مسئول فرابری داده ها)
  4. فاطمه عادلی ساردو (رابط دانشجویی؛ دانشجوی مقطع دکتری برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ورودی سال ۱۳۹۵ به شماره دانشجویی ۸۲۴۹۵۰۶۳)

 

سایر اعضا (معرفی از 1398/03/13)

  1. محمدحسین نیک سخن (معاون پژوهشی دانشکده)
  2. امیرهوشنگ احسانی (معاون اداری و مالی دانشکده)
  3. حمیدرضا جعفری (مدیرگروه برنامه ریزی و مدیریت و آموزش محیط زیست)
  4. حسن دارابی (مدیر گروه مهندسی طراحی محیط زیست)
  5. بهرام ملک محمدی (عضو هیأت علمی گروه برنامه ریزی و مدیریت و آموزش محیط زیست)
  6. بهنوش امین زاده گوهریزی (عضو هیأت علمی گروه مهندسی محیط زیست)