کمیته ارزیابی دانشکده متالورژی و مواد

مهدی ملکان (رئیس دانشکده، رئیس کمیته طی حکم شماره 110/192904 مورخ 1399/09/02)

  1. رضا رومینا (عضو حقیقی، معرفی 1396/03/20)
  2. سیروس زمانی (عضو حقیقی، معرفی 1396/09/01)
  3. علیرضا بابائی (عضو حقیقی، معرفی 1396/09/01)
  4. معصومه صفری (رابط فنی، معرفی 13/03/1396)
  5. علی اصغر جاویدپرور (دانشجوی دکترا، رابط دانشجویی، معرفی 13/03/1396)