دانشکده فنی فومن

سیدسعید محتسبی (رئیس دانشکده، رئیس شورا)

 1. ندا اساسیان (دبیرکمیته؛ رابط تخصصی، معرفی 1398/03/22)
 2. محمد محمدی خاناپشتانی (عضو حقیقی، معرفی 1396/05/27، تمدید از 1398/03/22)
 3. هوشیار مقیم علی آبادی (رابط فنی، معرفی 1396/05/27، تمدید از 1398/03/22)
 4. امین سهرابی (رابط دانشجویی، معرفی 1396/06/15)

 

کمیته ارزیابی گروه مهندسی شیمی

 1. آزاده ابراهیمیان (عضو حقیقی، معرفی 1396/12/04)
 2. ندا گیلانی (عضو حقیقی، معرفی 1396/12/04)
 3. هوشیار مقیم علی آبادی (رابط فنی گروه، معرفی 1396/12/04)

 

کمیته ارزیابی گروه مهندسی نفت

 1. محمد محمدی خاناپشتانی (عضو حقیقی، معرفی 1396/12/12)
 2. ندا اساسیان (عضو حقیقی، معرفی 1396/12/12)

 

کمیته ارزیابی گروه مهندسی فناوری اطلاعات

 1. فاطمه اسماعیلی (عضو حقیقی، معرفی 1396/12/12)
 2. عاطفه حسن زاده (عضو حقیقی، معرفی 1396/12/12)

 

کمیته ارزیابی گروه مهندسی صنایع و مدیریت کسب و کار MBA

 1. سلمان نظری (عضو حقیقی، معرفی 1396/12/12)
 2. محمد صادق سنگری (عضو حقیقی، معرفی 1396/12/12)