دانشکده فنی فومن

سیدسعید محتسبی (رئیس دانشکده، رئیس کمیته طی حکم شماره 110/84977 مورخ 1396/03/30)

  1. ندا اساسیان کلور (دبیرکمیته؛ رابط تخصصی، معرفی 1398/03/21)
  2. محمدصادقی سنگری (عضو حقیقی، معرفی 1396/12/11)
  3. سلمان نظری شیرکوهی (عضو حقیقی، معرفی 1396/12/11)
  4. عاطفه حسن زاده (عضو حقیقی، معرفی 1396/12/11)
  5. آزاده ابراهیمیان پیربازاری (عضو حقیقی، معرفی 1396/12/02)
  6. ندا گیلانی (عضو حقیقی، معرفی 1396/12/02)
  7. محمد محمدی خاناپشتانی (عضو حقیقی، معرفی 1396/12/11)
  8. هوشیار مقیم علی آبادی (رابط فنی، معرفی 1396/05/27، تمدید از 1398/03/22)
  9. امین سهرابی (رابط دانشجویی، معرفی 1396/06/15)