کمیته ارزیابی دانشکده شیمی

1. علیرضا عباسی (رئیس دانشکده؛ رئیس کمیته از تاریخ 1397/09/07 طی حکم شماره 110/26485)

  1. علیرضا شایسته (دبیر کمیته؛ رابط تخصصی از تاریخ 1395/07/10)
  2. طاهر علیزاده (عضو حقیقی؛ از تاریخ 1395/07/10)
  3. احمد امیری (عضو حقیقی؛ از تاریخ 1395/07/10)
  4. رقیه قدیم خانی (رابط فنی)