کمیته ارزیابی دانشکده زیست شناسی

  1. بهمن زینلی (رئیس دانشکده، رئیس شورا)، صدور ابلاغ توسط ریاست دانشگاه  (16/02/1396، شماره 35320/110)
  2. احسان عارفیان (صدور ابلاغ: 01/05/1396)
  3. شاهین زارع (صدور ابلاغ: 01/05/1396)
  4. آمنه رضا یوف (صدور ابلاغ: 01/05/1396)
  5. الهه الهی (صدور ابلاغ: 01/05/1396)
  6. فلورا فیض جباریان (رابط فنی)
  7. صابره السادات موسوی (رابط دانشجویی)