کمیته ارزیابی دانشکده زیست شناسی

  1. مهران حبیبی رضائی (رئیس دانشکده؛ رئیس کمیته از تاریخ 1399/09/11 طی حکم شماره 110/198057)
  2. احسان عارفیان (صدور ابلاغ: 01/05/1396)
  3. شاهین زارع (صدور ابلاغ: 01/05/1396)
  4. آمنه رضا یوف (صدور ابلاغ: 01/05/1396)
  5. الهه الهی (صدور ابلاغ: 01/05/1396)
  6. فلورا فیض جباریان (رابط فنی)
  7. صابره السادات موسوی (رابط دانشجویی)