کمیته ارزیابی دانشکده زمین شناسی

اعضای کمیته ارزیابی دانشکده زمین شناسی

حسین رحیم پور بناب (رئیس دانشکده؛ رئیس کمیته از تاریخ 1399/09/09 طی حکم شماره 110/197195)

  1. سعید حاج امینی (دبیرکمیته؛ رابط تخصصی، معرفی 1396/05/23)
  2. اکبر چشمی (عضو حقوقی، معرفی 1396/05/23)
  3. ابراهیم قاسمی نژاد (عضو حقیقی، معرفی 1396/05/31)
  4. محسن الیاسی (عضو حقیقی، معرفی 1396/05/31)
  5. حسن میرنژاد (عضو حقیقی، معرفی 1396/05/31)
  6. عبداله سهرابی بیدار (عضو حقیقی، معرفی 1396/05/31)
  7. علی کنعانیان (عضو حقیقی، معرفی 1396/05/31)
  8. مه لقا با انصاف چایجان (رابط فنی، معرفی 1396/05/23)
  9. سجاد قره چلو (دانشجوی دکترا، رابط دانشجویی، معرفی 1396/05/24)