کمیته ارزیابی دانشکده زمین شناسی

اعضای کمیته ارزیابی دانشکده زمین شناسی

حسین رحیم پور بناب (رئیس دانشکده، رئیس شورا)

  1. سعید حاج امینی (دبیرکمیته؛ رابط تخصصی، معرفی 1396/05/24)
  2. مه لقا با انصاف چایجان (رابط فنی، معرفی 1396/05/24)
  3. سجاد قره چلو (دانشجوی دکترا، رابط دانشجویی، معرفی 1396/05/24)
  4. اکبر چشمی (عضو حقوقی، معرفی 1396/05/24)
  5. ابراهیم قاسمی نژاد (عضو حقیقی، معرفی 1396/05/31)
  6. محسن الیاسی (عضو حقیقی، معرفی 1396/05/31)
  7. حسن میرنژاد (عضو حقیقی، معرفی 1396/05/31)
  8. عبداله سهرابی بیدار (عضو حقیقی، معرفی 1396/05/31)