کمیته ارزیابی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

  1. علیرضا ولی پور (رئیس دانشکده، رئیس کمیته از تاریخ 1398/05/15 طی حکم شماره 110/126156)
  2. زهرا محمدی (رابط تخصصی، دبیر کمیته از تاریخ 1396/03/06)
  3. مهناز سرخانی (رابط فنی)
  4. روح انگیز قلیزاده (رابط دانشجویی)