کمیته ارزیابی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

  1. فریده علوی (رئیس دانشکده، رئیس کمیته از تاریخ 1400/08/16 طی حکم شماره 110/208800)
  2. زهرا محمدی (رابط تخصصی، دبیر کمیته از تاریخ 1396/03/06)
  3. مهناز سرخانی (رابط فنی)
  4. روح انگیز قلیزاده (رابط دانشجویی)