کمیته ارزیابی دانشکده دامپزشکی

1. سیدمهدی قمصری (رئیس دانشکده ورئیس کمیته از تاریخ 1399/11/25)

  1. مصطفی پیغمبری (معاون آموزشی دانشکده؛ دبیر کمیته؛ رابط تخصصی از تاریخ 1395/07/04)
  2. داوود شریفی (عضو حقیقی، از تاریخ 1395/07/04)
  3. سیدسعید میرزرگر (عضو حقیقی، از تاریخ 1395/07/04)
  4. مهدی وجگانی (عضو حقیقی، از تاریخ 1395/07/04)
  5. صفورا نوروزی (رابط فنی)
  6. نفیسه علی قاضی کلهرودی (رابط دانشجویی)