کمیته ارزیابی دانشکده دامپزشکی

1. سیدمهدی قمصری (رئیس کمیته از تاریخ 1399/11/25)

  1. مصطفی پیغمبری (معاون آموزشی دانشکده؛ دبیر کمیته؛ رابط تخصصی)
  2. داوود شریفی (عضو حقیقی)
  3. سیدسعید میرزرگر (عضو حقیقی)
  4. صفورا نوروزی (رابط فنی)
  5. نفیسه علی قاضی کلهرودی (رابط دانشجویی)