تماس با همکاران مرکز


مرکز تلفن: 61113025

 

عنوان

نام

شماره مستقیم

شماره داخلی

ریاست

دکتر نادر حقانی

_

3834- 3025

معاونت

نسرین گندمی

66175956

3835

دفتر مرکز ارزیابی کیفیت

میترا نوری

66175980

3025

گردآوری اطلاعات ارزیابی کیفیت

ربابه تاجیک

_

3819

رابط ارزیابی مرکز با واحدهای دانشگاه

شعله دانشور

_

2957

 

 


 

تماس مستقیم با مرکز

ارسال ایمیل
این فیلد اجباری است.
این فیلد اجباری است.