ارزیابی درونی کیفیت گروه‌های آموزشی

  • زمان ارزیابی: از 1380 تا 1383
  • تعداد ارزیابی درونی: ده گروه
  • تعداد ارزیابی بیرونی: صفر گروه

 

  • زمان ارزیابی: از 1384 تا 1390 (بعد از تأسیس مرکز)
  • تعداد ارزیابی درونی: 12 گروه
  • تعداد ارزیابی بیرونی: 4 گروه

 

ارزیابی برونی کیفیت گروه‌های آموزشی

به منظور ترویج فرهنگ و دانش ارزیابی بعنوان رکن اصلی کیفیت در بین اعضاء هیات علمی، دانشجویان و مدیران و کارکنان (ماده 2 - آئین نامه مرکز ارزیابی کیفیت مصوب 26/2/1384)  ارزیابی برونی، گروه های آموزشی دانشگاه انجام گرفت. جدول فعالیت های ارزیابی برونی گرو ه های آموزشی را در ذیل مشاهده می فرمائید:

 

 

جدول ارزیابی برونی گروه های آموزشی

 

ردیف

تاریخ

دانشکده

گروه آموزشی

اسامی کمیته همگنان

۱

1387

روان شناسی

فلسفه تعلیم و تربیت

دکتر محمد رضا بهرنگی (دانشگاه تربیت معلم)،‌ دکتر پرویز ساکتی (دانشگاه شیراز)،‌ دکتر سید محمد عباس زاده (دانشگاه ارومیه)، ‌دکتر علی اصغر فانی (دانشگاه تربیت مدرس)، دکتر علی اکبر موسوی موحدی (دانشگاه تهران)

۲

1389

روان شناسی

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

همانند فوق

۳

1390

روان شناسی

روان شناسی

دکتر رسول روشن (‌دانشگاه شاهد)، دکتر فرامرز سهرابی (‌دانشگاه علامه طباطبایی)، ‌دکتر محمد تقی فراهانی (‌دانشگاه تربیت معلم)،‌ دکتر علی مظاهری (‌دانشگاه شهید بهشتی)

۴

1394

دامپزشکی

انگل شناسی

دکتر محمد مؤذنی (دانشگاه شیراز)، دکتر  سید مصطفی رضوی (دانشگاه شیراز)، دکتر موسی توسلی (دانشگاه ارومیه)، دکتر عماد چنگیزی (دانشگاه سمنان)

 

 

گزارشات