تاریخچه مرکز ارزیابی

همزمان با تشکیل شورای نظارت و سنجش آموزش در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در اواخر دهة 1360، به منظور کمک به اجرای مصوبات آن و گسترش ارتباط مطلوب و سالم بین دانشگاه ها و وزارت متبوع، طبق بخشنامه وزارتی، در هر یک از دانشگاه ها دفتری بنام «دفتر نظارت و سنجش آموزش» زیر نظر معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل گردید. متعاقباً نام دفتر به «دفتر نظارت و ارزیابی» تغییر یافت و از نظر جایگاه سازمانی نیز پیشنهاد شد تا در هر دانشگاه دفتر نظارت و ارزیابی وظایف خود را مستقیماً زیر نظر رئیس دانشگاه به انجام برساند . مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران اولین تشکیلات نظام مند در جهت بهبود کیفیت دانشگاهی است که زمان تاسیس آن به اردیبهشت ۱۳۸۴، ‌پس از تصویب در هشتمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه، مورخ 84/2/26 و تصویب هیأت امنا، بر می گردد. اهداف اولیه این مرکز شامل:

1- تدوین و پیشنهاد سیاستهای ارزیابی و ارتقاء کیفیت فعالیتهای دانشگاه

2- اشاعه فرهنگ کیفیت در دانشگاه

3- تدوین الزامات کیفیت برای ارزیابی و یاری دادن به انجام ارزیابی فعالیت های دانشگاه

4- برنامه ریزی برای ارزیابی درونی و برونی گروههای آموزشی و یاری دادن به فرایندهای اجرای ارزیابی کیفیت

5- یاری دادن به دانشگاه برای اقدام جهت ارتقاء کیفیت عوامل تشکیل دهنده نظام دانشگاه بر اساس نتایج ارزیابی