آئین نامه ها

    اصلی ترین وجه تمایز کلیه واحدها، سازمان ها و نیز مؤسسات آموزشی، کیفیت انجام امور است. اما کیفیت امری تصادفی و خودجوش نیست بلکه نیاز به تعریف فعالیت ها، تدوین استانداردهای مربوط، سنجش دقیق شاخص ها، ارزیابی مستمر فعالیت ها و ارائه و اجرای راهکارهای منتج از ارزیابی ها می باشد.

   نظام آموزش عالی کشور و به ویژه دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور در اعتلای علمی و جهت بخشیدن به حرکت‌های فکری، اعتقادی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور نقش بنیادین دارد. بنابراین مدیران دانشگاه باید با برنامه‌ریزی دقیق در کلیه بخش های خود به ویژه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مدیریتی نیروهای انسانی متخصص و با کیفیتی تحویل جامعه دهند تا با افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از سرمایه‌های موجود سیر تعالی کشور را در منطقه و جهان سرعت بخشند. از همین رو ارزیابی همه عامل های تأثیرگذار در افزایش کیفیت فرآیندها به ویژه دانشجویان، کارشناسان و هیأت‌ علمی امری ضروری و مستمر است.

   برای پیاده سازی اهداف مزبور ضروری است ساختاری فنی، چابک و کاردان ایجاد شود تا هم با اشاعه فرهنگ کیفیت و ترویج دانش فنی برای بهبود بخشی به فعالیت ها در دانشگاه دلبستگی و همبستگی ایجاد نماید و هم در امر ارزیابی فعالیت های دانشگاه، تصویری روشن، دقیق و فنی همراه با راهکارهای ارتقاء کیفیت ارائه دهد. در زمره اقدامات دانشگاه تهران در این راستا تأسیس مرکز ارزیابی کیفیت در 26 اردیبهشت سال 1384 بوده است. هدف مرکز یاری دادن به ارزیابی درونی گروه های آموزشی و کمک به آنها در برنامه ریزی راهبردی در آموزش، پژوهش و عرضه خدمات تخصصی در دانشگاه تهران بوده است.

 

آئین نامه مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه