اولین همایش مدیران گروه های آموزشی دانشگاه

اولین همایش مدیران گروه های آموزشی دانشگاه تهران با محورهای: وضعیت و بازنگری رشته های دانشگاه، تدوین مستندات ارزیابی رشته های دانشگاه، شاخص های ارزیابی رشته های دانشگاه و ارزیابی کنندگان رشته های دانشگا، با شرکت اعضای محترم هیئت رئیسه، رؤسا و معاونین آموزشی پردیس / دانشکده ها، مدیران گروه های آموزشی و سایر اعضای هیئت علمی دانشگاه و با هدف آشنایی با فرایند ارزیابی کیفیت دانشگاه بخصوص ارزیابی رشته های تحصیلی در تاریخ ۱۹ اسفند در سالن دهشور پردیس علوم برگزار گردید. خاطر نشان می سازد در این همایش رئیس محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر نیلی احمدآبادی به سخنرانی و صدور بیانیه مبتنی بر لازم الاجرا بودن فرایند ارزیابی فعالیت های دانشگاه پرداختند.