ارزیابی یکپارچه کیفیت دانشگاه

  1. ارزیابی سیستم

 

  1. ارزیابی برنامه (رشته)
  • ارزیابی یکپارچه کیفیت رشته های تحصیلی در مقطع کارشناسی
  • اجرای پایلوت ارزیابی رشته های مرتبط با زبان آلمانی در دانشگاه تهران
  • رشته های تحصیلی دانشگاه تهران در سال جاری مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت
  • اجرای ارزیابی مزبور حسب مصوبات هیأت اجرایی جذب به عنوان پیش شرط جذب عضو هیأت علمی از شهریور سال ۱۳۹۹ تعیین شده است
  • ارزیابی پایلوت رشته های زبان آلمانی از تاریخ 1398/08/01 به مدت شش هفته انجام پذیرفت
  •  رشته های ارزیابی شونده

ردیف

دانشکده

مقطع

رشته

1

زبان‌ها و ادبیات خارجی

کارشناسی

مترجمی زبان آلمانی

2

زبان‌ها و ادبیات خارجی

کارشناسی ارشد

مترجمی زبان آلمانی

3

زبان‌ها و ادبیات خارجی

کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات آلمانی

4

مطالعات جهان

کارشناسی ارشد

مطالعات کشورهای آلمانی زبان

5

زبان‌ها و ادبیات خارجی

دکتری

آموزش زبان آلمانی

 

 

 

طرح ایکد (ارزیابی یکپارچه کیفیت دانشگاه)

بعد

شرح

رویکرد

ارزیابی یکپارچه کیفیت در دانشگاه

هدف

اقدام برای بهبودی بر اساس داده‌های گردآوری شده

جهت

سومین برنامه راهبردی دانشگاه

گستره

سیستم و برنامه

فرآیند

خود – ارزیابی، ارزیابی بیرونی، ارتقا، اعتباربخشی

 
 
 
حوزه های ارزیابی کیفیت فعالیت دانشگاه