ارزیابی درونی گروه های آموزشی

  • زمان ارزیابی: از 1380 تا 1383
  • تعداد ارزیابی درونی: ده گروه
  • تعداد ارزیابی بیرونی: صفر گروه

 

  • زمان ارزیابی: از 1384 تا 1390 (بعد از تأسیس مرکز)
  • تعداد ارزیابی درونی: 12 گروه
  • تعداد ارزیابی بیرونی: 4 گروه