شورای ارزیابی کیفیت شورای ارزیابی کیفیت شورای ارزیابی کیفیت شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه بدون دخانیات

خبرهای مرکز

ارزیابی یکپارچه کیفیت رشته های تحصیلی دانشگاه

طبق مصوبه  نشست سی و ششم شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه (شاکد)، از آنجا که مبنای علمی و عملی بازنگری رشته‌های دانشگاه انجام ارزیابی است مقرر گردید بازنگری رشته‌ها و طرح و بررسی آن در «شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه» منوط به انجام ارزیابی رشته‌ها گردد.

اطلاعات بیشتر...

پایگاه خبری تحلیلی دانشگاه تهران