ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت دانشگاه

«سومین ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت» واحدهای دانشگاه، در فاصله زمانی 11 خرداد لغایت 31 خرداد 1398 با هدف آگاهی مستقیم و دقیق از نظرات اعضای محترم هیات علمی و کارشناسان هر واحد به روش الکترونیکی از طریق سامانه ساد (سامانه ارزیابی الکترونیکی دانشگاه) انجام خواهد شد.

 

اطلاعات بیشتر...

ارزیابی یکپارچه کیفیت رشته های تحصیلی دانشگاه

طبق مصوبه  نشست سی و ششم شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه (شاکد)، از آنجا که مبنای علمی و عملی بازنگری رشته‌های دانشگاه انجام ارزیابی است مقرر گردید بازنگری رشته‌ها و طرح و بررسی آن در «شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه» منوط به انجام ارزیابی رشته‌ها گردد.

اطلاعات بیشتر...

خبرهای مرکز