نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیته ارزیابی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی

  1. ذبیح اله زمانی (رئیس کمیته، رئیس دانشکده)، صدور ابلاغ توسط ریاست دانشگاه (17/02/1396، شماره 37879/83)
  2. رضا طلائی حسنلویی (رابط تخصصی و دبیر کمیته، معاون اداری و مالی دانشکده)
  3. احمد زارع (مدیر گروه علوم دامی)
  4. عبدالهادی حسین زاده (مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات)
  5. محمد جوان نیکخواه (مدیر گروه گیاه پزشکی)
  6. محسن کافی (مدیر گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز)
  7. محمدرضا فتاحی (معاون علمی دانشکده)
  8. رابط فنی: منصور بیگدلی، کارشناس گروه علوم دامی
  9. رابط دانشجویی: احمد رضایی زاده، داتشجوی دکتری اصلاح نباتات