نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگروه اداری و مالی

اعضای شورای ارزیابی رؤسای دانشکده ها / رؤسای کمیته / شورای ارزیابی دانشکده ها - گروه اول

 1. حقوق و علوم سیاسی: محمد رضا تخشید
 2. دامپزشکی: مهدی وجگانی
 3. روانشناسی و علوم تربیتی:  محمد خدایاری فرد
 4. شیمی: علی مقاری
 5. معماری: علیرضا عینی فر
 6. منابع طبیعی: حسین آذرنیوند
 7. مهندسی مکانیک: کارن ابری نیا

اعضای شورای ارزیابی رؤسای دانشکده ها / رؤسای کمیته / شورای ارزیابی دانشکده ها - گروه دوم

 1. زبان ها و ادبیات خارجی: علیرضا ولی پور
 2. زیست شناسی: بهمن زینلی
 3. علوم و مهندسی کشاورزی: ذبیح اله زمانی
 4. متالورژی و مواد: شهرام رایگان
 5. محیط زیست: مجتبی اردستانی
 6. هنرهای تجسمی: مصطفی گودرزی

اعضای شورای ارزیابی پردیس

 1. بین المللی کیش: منصور خلیلی عراقی
 2. فارابی: غلامرضا جندقی