نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدل ارزیابی یکپارچه دانشگاه تهران

 
 
 
 
 
 
 
کمیته های تخصصی مرکز مسئول دبیر
آموزش محمد علی شریفی افشین آخوندزاده بستی
پژوهش علی باقر طاهری نیا عقیل یوسفی کماء
فرهنگ و امور دانشجویی مجید سرسنگی حسن به نژاد
مدیریت رضوان حکیم زاده محمد رضا حاتمی
تلفیق (کمیته های تخصصی) نادر حقانی محمد علی شریفی
 
 
 
  حوزه های دانشگاهی و دانشکده ها  
ردیف حوزه دانشگاهی دانشکده های برگزیده در بخش اول طرح
1 علوم انسانی حقوق و علوم سیاسی
2 علوم رفتاری روانشناسی و علوم تربیتی
3 دامپزشکی دامپزشکی
4 علوم شیمی
5 هنرها معماری
6 کشاورزی و منابع طبیعی منابع طبیعی
7 فنی و مهندسی مهندسی مکانیک