نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقویم ارزیابی دانشگاه

 

  1396            
ردیف هفته | ماه فروردین اردی‌بهشت خرداد تیر مرداد شهریور
1 اول تعطیل بسترسازی بررسی مطالعات تطبیقی به روزرسانی سامانه ها غیرفعال / آماده سازی ارزیابی آزمایشی
2 دوم غیرفعال بسترسازی بررسی مطالعات تطبیقی به روزرسانی سامانه ها غیرفعال / آماده سازی ارزیابی آزمایشی
3 سوم بهینه سازی فرآیندها بسترسازی بررسی مطالعات تطبیقی به روزرسانی سامانه ها غیرفعال / آماده سازی دسترسی کم: آموزش
4 چهارم بهینه سازی فرآیندها بسترسازی بررسی مطالعات تطبیقی به روزرسانی سامانه ها غیرفعال / آماده سازی دسترسی کم: آموزش
               
               
ردیف هفته | ماه مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
1 اول دسترسی کم: آموزش انجام ارزیابی انجام ارزیابی بررسی و تحلیل ارزیابی تدوین گزارش ارزیابی گزارش به ریاست دانشگاه
2 دوم دسترسی کم: آموزش انجام ارزیابی انجام ارزیابی بررسی و تحلیل ارزیابی تدوین گزارش ارزیابی گزارش به ریاست دانشگاه
3 سوم آغاز ارزیابی انجام ارزیابی دسترسی کم: پژوهش بررسی و تحلیل ارزیابی تدوین گزارش ارزیابی شورای ارزیابی کیفیت
4 چهارم انجام ارزیابی انجام ارزیابی دسترسی کم: پژوهش بررسی و تحلیل ارزیابی تدوین گزارش ارزیابی غیرفعال