نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری ششمین نشست روسای دانشکده های برگزیده جهت انجام ارزیابی یکپارچه

1395/09/01

ششمین نشست روسای دانشکده های برگزیده جهت انجام ارزیابی یکپارچه دانشگاه تهران،  روز دوشنبه مورخ 1 آذر ماه 1395 در مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه برگزار گردید. در این نشست که به ریاست دکتر محمدرضا تخشید، رئیس محترم دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه برگزار گردید، دانشکده دامپزشکی توسط دکتر مهدی وجگانی رئیس محترم این دانشکده معرفی گردید.
سپس رابطین تخصصی هفت دانشکده برگزیده آقایان دکتر محمد دادرس و دکتر محمدهادی ورهرام، نمایان وضعیت پیشرفت ارزیابی در دانشکده ها را ارائه نمودند.