نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سی امین جلسه ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران هم زمان با یازدهمین سال تاسیس این مرکز

1395/04/21

سی امین جلسه شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران در تاریخ 26/02/95 در محل اتاق شورای معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد. این جلسه، با هدف بررسی و تصویب سیاست فراکنشی مرکز در خصوص انجام ارزیابی کیفیت یکپارچه فعالیت های دانشگاه با تناوب دو بار در سال و همچنین ارائه گزارش عملکرد ده ساله مرکز، به ریاست دکتر نیلی، رئیس محترم دانشگاه و دبیری شورا جناب آقای دکتر نادر حقانی، رئیس مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه برگزار شد. در این جلسه ارزیابی یکپارچه فعالیت های دانشگاه مورد تایید و تصویب اعضای حقیقی و حقوقی شورا قرار گرفت. طراحی و راه اندازی سامانه هوشمند ارزیابی عملکرد، الکترونیکی کردن بخشی از فرآیندهای ارزیابی، ارسال نتایج تحلیل گزارش ارزیابی های درونی و برونی صورت گرفته از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۴ به گروه های مربوط و منوط شدن برنامه ریزی و بازنگری در برنامه های درسی گروه های آموزشی به انجام ارزیابی های مصوب شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه و تشکیل کمیته های تخصصی از دیگر مصوبات این شورا بود.

 

تصاویر خبر: