- دوشنبه، ۱ مرداد ۱۳۹۷

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سومین نشست روسای دانشکده های برگزیده جهت ارزیابی یکپارچه

سومین نشست تخصصی با روسا و مدیران هفت دانشکده برگزیده جهت اجرای ارزیابی یکپارچه در دانشگاه تهران در تاریخ 95/05/25 در مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه اعضای کمیته، شورا و کارگروه ارزیابی دانشکده ها و همچنین رابطین تخصصی و فنی دانشکده ها معرفی گردیدند.

بررسی اقدامات کیفیت آفرین در دانشگاه، از دیگر موارد مورد بررسی در این جلسه بود.