خبرهای مرکز خبرهای مرکز

تاریخ های مهم مرکز تاریخ های مهم مرکز

 

ردیف شرح ملاحظات
1

سالروز تاسیس مرکز

26 اردیبهشت 1396

2

نصب و راه اندازی سامانه ارزیابی الکترونیکی دانشگاه (ساد)

مرداد 1396

3

انجام ارزیابی مرحله ای دانشگاه

مهر تا آذر 1396

4 برگزاری نشست بین المللی کیفیت 27 آذر 1396
5

تدوین گزارش ارزیابی کیفیت

بهمن و اسفند 1396

 

تصاویر تصاویر

ارزیابی یکپارچه کیفیت دانشگاه تهران ارزیابی یکپارچه کیفیت دانشگاه تهران

طرح ارزیابی یکپارچه کیفیت