شورای رابطین فنی هفت دانشکده برگزیده شورای رابطین فنی هفت دانشکده برگزیده

 

  شورای رابطین فنی    
ردیف دانشکده / مرکز نام خانودگی نام
1 حقوق و علوم سیاسی مصلی مهرنوش
2 دامپزشکی نوروزی صفورا
3 روانشناسی و علوم تربیتی نوروزی زهرا
4 شیمی (پردیس علوم) قدیم خانی رقیه
5 معماری (پردیس هنرهای زیبا) مرتضوی آذر
6 منابع طبیعی (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی) خلیلی بیتا
7 مهندسی مکانیک (پردیس دانشکده های فنی) زنجانی محبوبه
       
8 مرکز ارزیابی کیفیت داشی ادویه