ساختار مرکز ساختار مرکز

 

 

نام

سمت

مسئولیت از تاریخ:

نادر حقانی

ششمین رئیس مرکز

9 دی 1394

شعله دانشور

کارشناس  ارزیابی

25 دی 1389

میترا نوری

مسئول دفتر

10 تیر 1390

ربابه تاجیک

کارشناس فاوا

1 فروردین 1385

 

 

 

ابراهیم لطفی

ششمین رئیس حسابداری

14 مهر 1397

سیدمحمد میرتقی

چهارمین امین اموال

1 بهمن 1394

ناصر جدیدی

سومین کارپرداز

1 اسفند 1394