شورای رابطین دانشجویی شورای رابطین دانشجویی

  شورای رابطین دانشجویی    
ردیف دانشکده / مرکز نام خانودگی نام
1 حقوق و علوم سیاسی شیرزادخانی ابوالفضل
2 دامپزشکی علی قاضی نفیسه
3 روانشناسی و علوم تربیتی ناجی  سیده هدی
4 شیمی (پردیس علوم) جمشیدی  پرستو
5 معماری (پردیس هنرهای زیبا) سروش علی
6 منابع طبیعی (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی) مقیمی نژاد فیروزه
7 مهندسی مکانیک (پردیس دانشکده های فنی) جابری امیر
       
8 مرکز ارزیابی کیفیت شاه نشین الناز