کمیته ارزیابی پردیس بین المللی کیش کمیته ارزیابی پردیس بین المللی کیش

  1. منصور خلیلی عراقی (رئیس پردیس، رئیس شورا)، صدور ابلاغ توسط ریاست دانشگاه (12/02/1396، شماره 5354703)
  2. صلاح کوچک زاده (رابط تخصصی، از 23/03/1396)
  3. سارا محمدی (رابط فنی)
  4. پریا مؤمن زاده (رابط دانشجویی، دانشجوی دکترای مدیریت)