کارگاه های ارزیابی کارگاه های ارزیابی

کارگاه‌ها‌ی ارزیابی، با هدف آشناسازی رابطین تخصصی، فنی و دانشجویی با فرآیند ارزیابی یکپارچه کیفیت دانشگاه و بر اساس تقویم اجرایی فرآیند ارزیابی در دانشکده‌ها ارائه می‌شوند. دو کارگاه آموزشی برای رابطین تخصصی و فنی در آبان ماه، و یک کارگاه آموزشی برای رابطین دانشجویی، در دی ماه 1395 برگزار شده است. محورها‌ی اصلی در این کارگاه‌ها عبارتند از:

  • آشنایی مخاطبان با فرآیند ارزیابی یکپارچه کیفیت
  • تعامل با سایر اعضا و تبادل نظر و اطلاعات در تالارهای گفتگو
  • نحوه مستندسازی فعالیت‌ها‌ی ارزیابی در سامانه

کارگاه‌ها‌ی آموزشی

ر

شرح

مخاطبین

تعداد شرکت کننده

تاریخ برگزاری

ملاحظات

1

کارگاه 1: آشنایی با طرح فرآیند ارزیابی کیفیت

رابطین تخصصی و فنی

7

04/08/1395

چاپ دفترچه

2

کارگاه 2: آشنایی با طرح فرآیند ارزیابی کیفیت

رابطین تخصصی و فنی

5

05/08/1395

چاپ دفترچه

3

کارگاه 3: آشنایی با طرح فرآیند ارزیابی کیفیت

رابطین دانشجویی

8

08/10/1395

 

4 کارگاه 4: آشنایی با طرح فرآیند ارزیابی کیفیت رابطین دانشجویی و فنی 30 19/07/1396