کارگاه های ارزیابی کارگاه های ارزیابی

کارگاه‌ها‌ی ارزیابی، با هدف آشناسازی رابطین تخصصی، فنی و دانشجویی با فرآیند ارزیابی یکپارچه کیفیت دانشگاه و بر اساس تقویم اجرایی فرآیند ارزیابی در دانشکده‌ها ارائه می‌شوند. 

محورها‌ی اصلی در این کارگاه‌ها عبارتند از:

  • آشنایی مخاطبان با فرآیند ارزیابی یکپارچه کیفیت
  • تعامل با سایر اعضا و تبادل نظر و اطلاعات در تالارهای گفتگو
  • نحوه مستندسازی فعالیت‌ها‌ی ارزیابی در سامانه

کارگاه‌ها‌ی آموزشی

ر

شرح

مخاطبین

تعداد شرکت کننده

تاریخ برگزاری

1

آشنایی با طرح فرآیند ارزیابی کیفیت

رابطین تخصصی و فنی

7

1395/08/04

2

آشنایی با طرح فرآیند ارزیابی کیفیت

رابطین تخصصی و فنی

5

1395/08/03
 

آشنایی با طرح فرآیند ارزیابی کیفیت

رابطین دانشجویی

8

1395/10/08

4 آشنایی با طرح فرآیند ارزیابی کیفیت رابطین دانشجویی 19 1396/07/19
5 آشنایی با طرح فرآیند ارزیابی کیفیت رابطین فنی 19 1396/07/19
6 آشنایی با طرح فرآیند ارزیابی کیفیت مسئولین دفاتر 13 1396/08/10
7 آشنایی با طرح فرآیند ارزیابی کیفیت مسئولین دفاتر 15 1396/08/10
8 آشنایی با طرح فرآیند ارزیابی کیفیت مسئولین دفاتر 18 1396/08/24
9 آشنایی با طرح فرآیند ارزیابی کیفیت رابطین فنی 16 1396/10/13
10 آشنایی با طرح فرآیند ارزیابی کیفیت رابطین دانشجویی 14 1396/10/20