مدل ارزیابی یکپارچه کیفیت مدل ارزیابی یکپارچه کیفیت

1- کارن ابری نیا (رئیس کمیته)

  1. امیر فرهاد نجفی (دبیر کمیته؛ رابط تخصصی)
  2. سید موسی آیتی (عضو حقیقی)
  3. عباس راست گو قمصری (عضو حقیقی)
  4. علیرضا صادقی (عضو حقیقی)
  5. امیرفرهاد نجفی (عضو حقیقی)
  6. محبوبه زنجانی (رابط فنی)
  7. ... (رابط دانشجویی)

کمیته های ارزیابی دانشکده های برگزیده کمیته های ارزیابی دانشکده های برگزیده

کمیته ارزیابی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

  شناسه      
1 زمان تشکیل 1395/07/14    
2 تعداد اعضاء 11 نفر    
         
  اعضای حقوقی      
ردیف نام خانودگی نام سمت ملاحظات
1 تخشید محمدرضا رئیس کمیته رئیس دانشکده
2 حبیبا سعید عضو؛ رابط تخصصی گروه حقوق خصوصی و اسلامی
         
  اعضای حقیقی      
1 آقایی سید داوود عضو حقیقی گروه مطالعات منطقه ای
2 الهام غلامحسین عضو حقیقی حقوق جزا و جرم شناسی
3 ساداتی نژاد سید مهدی عضو حقیقی علوم سیاسی
4 صادقی نشاط امیر عضو حقیقی حقوق خصوصی و اسلامی
5 کولایی الهه عضو حقیقی علوم سیاسی
6 مصفا نسرین عضو حقیقی روابط بین الملل
7 ملکوتیان مصطفی عضو حقیقی علوم سیاسی
8 مولایی یوسف عضو حقیقی روابط بین الملل
9 میرعباسی سید باقر عضو حقیقی حقوق عمومی
         
  رابط فنی دانشکده      
1 مصلی مهرنوش رابط فنی مسئول دفتر معاون پژوهشی
         
         
  رابطین مرکز      
1 دادرس محمد رابط تخصصی مسئول پشتیانی ارزیابی مرکز
2 داشی ادویه رابط فنی کارشناس پژوهشی مرکز
         

 

 

 

کمیته ارزیابی دانشکده دامپزشکی

  شناسه      
1 زمان تشکیل 1395/06/29    
2 تعداد اعضاء 5    
         
  اعضای حقوقی      
ردیف نام خانودگی نام سمت ملاحظات
1 وجگانی مهدی رئیس کمیته رئیس دانشکده
2 پیغمبری سیدمصطفی عضو؛ رابط تخصصی بیماری‌های طیور
         
  اعضای حقیقی      
1 شریفی داوود عضو حقیقی جراحی و رادیولوژی
2 قمصری سید مهدی عضو حقیقی جراحی و رادیولوژی
3 میرزرگر سید سعید عضو حقیقی بهداشت و بیماری‌های آبزیان
         
  رابط فنی دانشکده      
1 نوروزی صفورا رابط فنی معاون اداره آموزش و ت. ت.
         
         
  رابطین مرکز      
1 ورهرام محمد هادی رابط تخصصی معاون مرکز ارزیابی کیفیت مرکز
2 داشی ادویه رابط فنی کارشناس پژوهشی مرکز

 

 

 

کمیته ارزیابی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

  شناسه      
1 زمان تشکیل 1395/07/14    
2 تعداد اعضاء 11    
         
  اعضای حقوقی      
ردیف نام خانودگی نام سمت ملاحظات
1 خدایاری فرد محمد رئیس کمیته رئیس دانشکده
2 ارجمندنیا علی اکبر رابط تخصصی گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
         
  اعضای حقیقی      
1 اژه ای جواد عضو حقیقی گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره
2 افروز غلامعلی عضو حقیقی گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
3 بهرامی احسان هادی عضو حقیقی گروه روانشناسی
4 حسن زاده سعید عضو حقیقی گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
5 جوادی پور محمد عضو حقیقی گروه روش‌ها و برنامه‌ریزی آموزشی
6 حسینی دهشیری افضل السادات عضو حقیقی گروه مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش
7 رحیمی نژاد عباس عضو حقیقی گروه روانشناسی
8 مقدم زاده علی عضو حقیقی گروه روش ها و برنامه ریزی آموزشی
9 میرکمالی سید محمد عضو حقیقی گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی
         
  رابط فنی دانشکده      
1 نوروزی زهرا رابط فنی مدیریت هماهنگی امور دفتر دانشکده
         
         
  رابطین مرکز      
1 دادرس محمد رابط تخصصی مسئول پشتیانی ارزیابی مرکز
2 داشی ادویه رابط فنی کارشناس پژوهشی مرکز

 

 

کمیته ارزیابی دانشکده شیمی

  شناسه      
1 زمان تشکیل 1395/07/10    
2 تعداد اعضاء 4    
         
  اعضای حقوقی      
ردیف نام خانودگی نام سمت ملاحظات
1 مقاری علی رئیس کمیته رئیس دانشکده
2 شایسته علیرضا عضو؛ رابط تخصصی بخش شیمی فیزیک
         
  اعضای حقیقی      
1 علیزاده طاهر عضو حقیقی بخش شیمی فیزیک
2 امیری احمد عضو حقیقی بخش شیمی معدنی
         
  رابط فنی دانشکده      
1 قدیم خانی رقیه رابط فنی کارشناس دانشکده
         
         
  رابطین مرکز      
1 دادرس محمد رابط تخصصی مسئول پشتیانی ارزیابی مرکز
2 داشی ادویه رابط فنی کارشناس پژوهشی مرکز

 

 

کمیته ارزیابی دانشکده معماری

  شناسه      
1 زمان تشکیل 1395/05/28    
2 تعداد اعضاء 6    
         
  اعضای حقوقی      
ردیف نام خانودگی نام سمت ملاحظات
1 عینی فر علیرضا رئیس کمیته رئیس دانشکده
2 اسلامی غلامرضا عضو؛ رابط تخصصی گروه معماری
         
  اعضای حقیقی      
1 تقی زاده آذری کتایون عضو حقیقی گروه فناوری معماری
2 فدایی نژاد بهرامجردی سمیه عضو حقیقی گروه مرمت و مطالعات معماری ایران
3 محمودی امیر سعید عضو حقیقی گروه معماری
4 منصوری سید امیر عضو حقیقی گروه منظر
         
  رابط فنی دانشکده      
1 مرتضوی آذر رابط فنی کارشناس مسئول دانشکده
         
         
  رابطین مرکز      
1 دادرس محمد رابط تخصصی مسئول پشتیانی ارزیابی مرکز
2 داشی ادویه رابط فنی کارشناس پژوهشی مرکز

 

 

کمیته ارزیابی دانشکده منابع طبیعی

  شناسه      
1 زمان تشکیل 1395/06/17    
2 تعداد اعضاء 7    
         
  اعضای حقوقی      
ردیف نام خانودگی نام سمت ملاحظات
1 جعفری محمد رئیس کمیته رئیس دانشکده
2 ایزدیار سهیلا رابط تخصصی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ
         
  اعضای حقیقی      
1 زاهدی امیری قوام الدین عضو حقیقی گروه جنگلداری و اقتصاد
2 میر واقفی علیرضا عضو حقیقی گروه شیلات
3 فیض نیا سادات عضو حقیقی گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی
4 دانه کار افشین عضو حقیقی گروه محیط زیست
5 پورطهماسبی کامبیز عضو حقیقی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ
         
  رابط فنی دانشکده      
1 خلیلی بیتا رابط فنی  
         
         
  رابطین مرکز      
1 ورهرام محمد هادی رابط تخصصی معاون مرکز ارزیابی کیفیت مرکز
2 داشی ادویه رابط فنی کارشناس پژوهشی مرکز

 

 

کمیته ارزیابی دانشکده مهندسی مکانیک

  شناسه      
1 زمان تشکیل 1395/06/29    
2 تعداد اعضاء 6    
         
  اعضای حقوقی      
ردیف نام خانودگی نام سمت ملاحظات
1 سلطانی ناصر رئیس کمیته رئیس دانشکده
2 حائری یزدی محمد رضا رابط تخصصی گروه طراحی کاربردی
         
  اعضای حقیقی      
1 آیتی سید موسی عضو حقیقی گروه ساخت و تولید
2 راست‌گو قمصری عباس عضو حقیقی گروه طراحی کاربردی
3 صادقی علیرضا عضو حقیقی گروه ساخت و تولید
4 نجفی امیر فرهاد عضو حقیقی گروه حرارت و سیالات
         
  رابط فنی دانشکده      
1 زنجانی محبوبه رابط فنی مسئول دفتر دانشکده
         
         
  رابطین مرکز      
1 ورهرام محمد هادی رابط تخصصی معاون مرکز ارزیابی کیفیت مرکز
2 داشی ادویه رابط فنی کارشناس پژوهشی مرکز

 

 

تقویم اجرایی ارزیابی تقویم اجرایی ارزیابی

طرح ارزیابی یکپارچه کیفیت دانشگاه تهران – بخش اول

 

ردیف مرحله اول فروردین تا خرداد 1395
1 دسترسی به شاخص ها و سایر منابع ارزیابی  
2 تعریف ابعاد و ساختار طرح  
3 برگزاری جلسات توجیهی، نشست های تخصصی  
     
     
  مرحله اول تیر تا شهریور 1395
1 تشکیل شوراها و کمیته های تخصصی و ارزیابی  
2 طراحی و راه اندازی سامانه مجازی مرکز  
3 گردآوری آمار و اطلاعات دانشکده های طرح  
     
     
  مرحله سوم مهر تا آذر 1395
1 بررسی / تدوین شاخص ها در کمیته های تخصصی  
2 بررسی مدل و شیوه طراحی شده در سطح بین‌المللی  
3 بررسی / تدوین شاخص ها و پرسشنامه ها در دانشکده ها / گروه‌ها  
     
     
  مرحله چهارم دی تا اسفند 1395
1 اجرای خود-ارزیابی / تنظیم گزارش در دانشکده ها  
2 بررسی گزارش‌ها در کمیته های تخصصی / شورای ارزیابی  
3 ارسال گزارش ارزیابی کیفیت سال 1395 به ریاست دانشگاه