شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران (شاکد) شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران (شاکد)

«شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه» عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در بارۀ ارزیابی کیفیت دانشگاه است و ریاست آن با رئیس دانشگاه میباشد. اعضای این شورا متشکل از (تقریباً) همه اعضای هیأت رئیسه دانشگاه، و 11 نفر از صاحبنظران دانشگاه می‌باشد که طبق آییننامه مرکز برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. از منظر تاریخی، اولین جلسه شورا در 16 اسفند ماه 1384 برگزار و آئین‌نامه مرکز در جلسه مورخ 1385/02/26 به تصویب رسیده است.
 
 

 

شناس‌نامه شورا

 

 

۱

اولین جلسه شورا

۱۳۸۴/۱۲/۱۶

 

۲

فعال سازی شورا

۱۳۹۵/۰۲/۲۶

 جلسه شماره 30از

۳

دوره جاری شورا

دوره ششم

از تاریخ مهر 1396 تا شهریور 1398

 

 

 

 

 

مدیریت شورا

 

 

ر

نام خانوادگی

نام

سمت

۱

نیلی احمدآبادی

محمود

رئیس دانشگاه، رئیس شورا

۲

حقانی

نادر

رئیس مرکز، دبیر شورا

 

 

 

 

 

اعضای حقوقی

 

 

۳

ابراهیمی

حسن

مدیرکل برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه

۴

به نژاد

حسن

معاون دانشجویی دانشگاه

۵

حسینی

سید حسین

معاون آموزشی دانشگاه

۶

خضری

سید احمد رضا

مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه

۷

رحیمیان

محمد

معاون پژوهشی دانشگاه

۸

سرسنگی

مجید

معاون فرهنگی دانشگاه

۹

قهرمانی

محمد باقر

معاون بین الملل دانشگاه

۱۰

مقاری

علی

معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه

۱۱

هاشمی

محمود

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی

۱۲

یزدانی

سعید

معاون اداری و مالی دانشگاه

 

 

 

 

 

اعضای حقیقی

 

 

۱۳

امید

محمد حسین

استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

۱۴

بازرگان هرندی

عباس

استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

۱۵

خلیلی عراقی

منصور

استاد دانشکده اقتصاد

۱۶

شاه آبادی

محمود

استاد پردیس دانشکده های فنی

۱۷

شمیرانی

فرزانه

استاد پردیس علوم

۱۸

صبوری

علی اکبر

استاد مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک

۱۹

عباسی نژاد

حسین

استاد دانشکده اقتصاد

۲۰

فرجی دانا

رضا

استاد پردیس دانشکده های فنی

۲۱

کمره ای

محمود

استاد پردیس دانشکده های فنی

۲۲

کوچک زاده

صلاح

استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

23

نوربخش

یونس

استاد دانشکده علوم اجتماعی