شورای ارزیابی کیفیت شورای ارزیابی کیفیت

اعضای شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه

 • فعال سازی شورا: 26/02/1395 (از جلسه شماره 30)
 • مدت عضویت اعضا: دو سال از تاریخ 01/07/1394
 • اعضای حقوقی (9 نفر) (ماده 6 آیین نامه مرکز)
 • اعضای حقیقی (هشت نفر)

مدیریت شورا

 1. نیلی احمدآبادی، محمود (رئیس دانشگاه؛ رئیس شورا)
 2. حسینی، سیدحسین (معاون آموزشی دانشگاه؛ نائب رئیس شورا)
 3. حقانی، نادر (رئیس مرکز؛ دبیر شورا)

 

اعضای حقوقی شورا

 1. به نژاد، حسن (معاون دانشجویی دانشگاه)
 2. خضری، سیداحمدرضا (مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه)
 3. رحیمیان، محمد (معاون پژوهشی دانشگاه)
 4. سرسنگی، مجید (معاون فرهنگی دانشگاه)
 5. شمیرانی، فرزانه (مدیرکل برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه)
 6. قهرمانی، محمدباقر (معاون بین الملل دانشگاه)
 7. صدیق دامغانی زاده، محمدجعفر (معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه
 8. هاشمی، محمودرضا (رئیس مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه؛ از تاریخ 06/03/1396)
 9. یزدانی، سعید (معاون اداری و مالی دانشگاه)

اعضای حقیقی شورا

 1. امید، محمد حسین (استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی)
 2. بازرگان هرندی، عباس (استاد بازنشسته دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی)
 3. پزشک، حمید (استاد پردیس علوم)
 4. جبه دار مارالانی، پرویز (استاد بازنشتسه پردیس دانشکده های فنی)
 5. صبوری، علی اکبر (استاد مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک)
 6. عباسی نژاد، حسین (استاد دانشکده اقتصاد)
 7. فرامرزقراملکی، احد (استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی)
 8. فرجی دانا، رضا (استاد پردیس دانشکده های فنی)
 9. کمره ای، محمود (استاد پردیس دانشکده های فنی)
 10. کوچک زاده، صلاح (استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی؛ از 08/08/1395)
 11. مصلی نژاد، عباس (استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی)
 12. معماریان، حسین (استاد پردیس دانشکده های فنی)
 13. مقاری، علی (استاد پردیس علوم)