رخدادهای سال 1395 رخدادهای سال 1395

الف- اجرای وظایف مرکز

 • ارزیابی یکپارچه دانشگاه: آموزش – پژوهش – فرهنگ - مدیریت
 • تناوب ارزیابی: دو بار در هر سال (بهار و پاییز)
 • گزارش دوره ای و پایانی عملکرد (تابستان و زمستان)
 • دستاورد: سه گزارش ارزیابی مرکز (گام)

ارزیابی بهار – ارتقاء کیفیت

فروردین

1

 

 

اردیبهشت

2

 

 

خرداد

3

 

 

تیر

 

 

 

ارزیابی پاییز - افزایش توانمندی

مهر

1

ارزیابی درونی و گزارش

 

آبان

2

ارزیابی بیرونی و گزارش

 

آذر

3

تحلیل و راهکار

 

دی

انتشار گزارش ارزیابی یکپارچه کیفیت دانشگاه – گزارش پاییز

 

 

گزارش عملکرد سالانه

اسفند

ارسال گزارش ارزیابی مرکز (گام) سال 1395 به ریاست دانشگاه

 

 

------------------------------------------------------------------

ب- فرایندهای داخلی مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه

 • گزارش هفتگی
 • گزارش ماهانه
 • بازبینی فرآیندها

محور ارزیابی بهار

فروردین

9503

17

گزارش هفته

 

9504

24

گزارش هفته

 

9505

31

گزارش ماه

اداری – مالی – خدماتی – علمی - مطالعاتی

 

 

اردیبهشت

9506

07

گزارش هفته

دهمین همایش ارزیابی کیفیت (هفتم تا هشتم)

9507

14

گزارش هفته

 

9508

21

گزارش هفته

سالروز تأسیس مرکز (26 اردیبهشت 1384)

9509

28

گزارش ماه

اداری – مالی – خدماتی – علمی - مطالعاتی

 

 

خرداد

9510

04

گزارش هفته

 

9511

11

گزارش هفته

 

9512

18

گزارش هفته

 

9513

25

گزارش ماه

اداری – مالی – خدماتی – علمی - مطالعاتی

 

محور انتشار و بازبینی فعالیت ها

 • انتشار گزارش بهار
 • بررسی شاخص ها

تیر

9514

01

گزارش هفته

توسعه پایدار

9515

06

شورای مرکز

گزارش ارزیابی مرکز: گام بهار

08

گزارش هفته

نظام های آموزشی و تحقیقاتی

9516

15

گزارش هفته

نوآوری های و ابتکارات

9517

22

گزارش هفته

همکاری های بین المللی

9518

29

گزارش ماه

آموزش نوین

 

 

مرداد

9519

05

تعمیرات و چیدمان مرکز

تعطیلات تابستانی

9520

12

تعمیرات و چیدمان مرکز

تعطیلات تابستانی

9251

19

تعمیرات و چیدمان مرکز

تعطیلات تابستانی

9522

26

تعمیرات و چیدمان مرکز

تعطیلات تابستانی

 

 

 

شهریور

9523

02

گزارش هفته

سازمان های بین المللی کیفیت

9524

09

گزارش هفته

کیفیت در صنعت و دانشگاه

9525

16

گزارش هفته

زبان و فرهنگ یفیت

9526

23

ارائه نیمسالنامه مرکز

نیمسالنامه

9527

30

-

تعطیل رسمی

 

محور ارزیابی پاییز

مهر

9528

06

گزارش هفته

 

9529

13

گزارش هفته

 

9530

20

گزارش هفته

 

9531

27

گزارش ماه

اداری – مالی – خدماتی – علمی - مطالعاتی

 

 

آبان

9532

04

گزارش هفته

 

9533

11

گزارش هفته

 

9534

18

گزارش هفته

 

9535

25

گزارش ماه

اداری – مالی – خدماتی – علمی - مطالعاتی

 

 

آذر

9536

02

گزارش هفته

 

9537

09

گزارش هفته

 

9538

16

گزارش هفته

 

9539

23

گزارش هفته

 

9540

30

گزارش ماه

اداری – مالی – خدماتی – علمی - مطالعاتی

 

محور ارتقاء و توانمندی دانشگاه

 • بهبود مستمر کیفیت
 • راه ها و شاخص ها
 • افراد و ابزار

دی

9541

07

گزارش هفته

 

9542

12

شورای مرکز

گزارش ارزیابی مرکز: گام پاییز

14

گزارش هفته

 

9543

21

گزارش هفته

 

9544

28

گزارش ماه

اداری – مالی – خدماتی – علمی - مطالعاتی

 

 

بهمن

9545

05

گزارش هفته

 

9546

12

گزارش هفته

 

9547

19

گزارش هفته

 

9548

26

گزارش ماه

اداری – مالی – خدماتی – علمی - مطالعاتی

 

 

اسفند

9549

03

گزارش هفته

 

9550

10

گزارش ارزیابی مرکز

انتشار گزارش ارزیابی مرکز (گام 95) و ارسال به ریاست دانشگاه

9551

17

ارائه سالنامه مرکز

سالنامه 95 مرکز

9552

24

گردهمایی پایان سال