کمیته ارزیابی دانشکده منابع طبیعی کمیته ارزیابی دانشکده منابع طبیعی

1. حسین آذرنیوند (رئیس کمیته)

  1. افشین دانه کار (معاون علمی دانشکده؛ دبیر کمیته؛ رابط تخصصی)
  2. قوام الدین زاهدی امیری (عضو حقیقی)
  3. محمد جعفری (عضو حقیقی)
  4. علیرضا میرواقعی (عضو حقیقی)
  5. سادات فیض نیا (عضو حقیقی)
  6. کامبیز پورطهماسبی (عضو حقیقی)
  7. بیتا خلیلی (رابط فنی)
  8. فیروزه مقیمی نژاد (رابط دانشجویی)